Adatvédelem

1. A Szabályzat célja

Amikor a Felhasználók meglátogatják a Weboldalt és igénybe veszik a szolgáltatásokat személyes adataik feldolgozására kerülhet sor. A jelen szabályzatban szeretnénk tájékoztatni Felhasználót, hogy az adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, valamint szeretnénk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan a személyes adatait kezeljük.

A rabakozipiac.hu üzemeltetője, valamint az adatok kezelője a Terpola Web & Marketing (Polák Péter e.v. 9330 Kapuvár, Fő tér 14. továbbiakban: Szolgáltató) természetesen mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-81076/2014.

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. A kezelt személyes adatok

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott felhasználónév, név, e-mail cím, valamint a Felhasználó döntése alapján a telefonszám. Fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási cím.

4. Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt személyes adatokat a Szolgáltató kezelje. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5. Az Adatkezelés célja

A Szolgáltatás teljesítése, valamint marketing célokra használja a Szolgáltató az adatokat.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az adatokat harmadik fél részére a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át.
A Szolgáltató a személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel.

A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy az általa kezelt személyes adatok a legnagyobb biztonságban legyenek, megakadályozza azok jogosulatlan hozzáférését.

6. Az adatkezelés módja

A Szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés a következőképp történik. A Felhasználó hirdetésében a Név, illetve ha megadta és hozzájárult a Telefonszám jelenik meg, de ezek is csak akkor ha a látogató a Kapcsolat a hirdetővel gombra kattint, ezzel is védve a személyes adatokat. A Felhasználó email címe mindvégig rejtve marad. Üzenetet az üzenet küldő modul segítségével küldhetnek a regisztrált felhasználók.

6. Az Adatkezelés időtartama

Az adatok a Felhasználó fiókjának bármilyen okból történő törlését követő 10 napon belül kerülnek törlésre.

7. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését. Ezt jelezheti a Szolgáltató elérhetőségein vagy az ugyfelszolgalat@rabakozipiac.hu email címen.

A felhasználó jogainak érvényesítéséhez bírósághoz fordulhat, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti.

8. A sütikről (cookie)

A weboldal cookie-kat helyezhet el a felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Ezek a cookie-k nem az üzemeltetőnél, hanem a felhasználó gépén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó teljes mértékben rendelkezik felettük. A cookie-kat a böngésző beállításain keresztül lehet kikapcsolni, azonban ha letiltja (kikapcsolja) a sütiket, egyes szolgáltatásaink nem fognak megfelelően működni. Az oldal a cookie-kat a felhasználó által kért szolgáltatás teljesítéséhez, elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez használja fel.

Terpola Web & Marketing